Ochrana osobných údajov

Informačný portál www.musimcasto.sk (ďalej len „informačný portál“) berie ochranu osobných údajov veľmi vážne a plne dodržiava právne predpisy o ochrane osobných údajov. Tento dokument Ochrana osobných údajov (ďalej len „zásady“) slúži na vysvetlenie ochrany osobných údajov pri používaní informačného portálu, ďalej na stanovenie podmienok spracovania pri udelení súhlasu a na vysvetlenie princípov spracovania a ochrany osobných údajov. Dotknuté osoby sa s týmto dokumentom musia oboznámiť pred použitím informačného portálu a pred udelením každého súhlasu so spracovaním osobných údajov. Ak dotknutá osoba niečomu nerozumie, môže sa obrátiť na nižšie uvedené kontaktné údaje so žiadosťou o vysvetlenie, a to skôr, než udelí súhlas alebo bude pokračovať v používaní informačného portálu.

Akékoľvek nakladanie s osobnými údajmi na www.musimcasto.sk sa riadi príslušnými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOOU) a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“).

Informačný portál www.musimcasto.sk spravuje spoločnosť Birel Advertising, s.r.o., so sídlom Praha 3, Vinohradská 174/1597, IČO 25959883, ktorá zároveň spracúva osobné údaje ako sprostredkovateľ pre prevádzkovateľa, ktorým je spoločnosť Astellas Pharma s.r.o., IČO: 26432765, so sídlom Praha 8, Rohanské nábřeží 678/29, PSČ 18600, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri vednom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 81789 (ďalej len „prevádzkovateľ“ alebo „Astellas“).

Platné identifikačné údaje prevádzkovateľa a aktualizovaný zoznam kontaktov pre kontakt s verejnosťou možno nájsť tu.

Osobné údaje návštevníkov stránok sa spracovávajú zásadne otvorene a transparentne. Spracovanie sa nezačne skôr, než dotknutá osoba udelí dobrovoľný, poučený a informovaný súhlas, alebo ak spracovanie umožňuje či ukladá právny predpis.

Za osobný údaj sa považuje akákoľvek informácia týkajúca sa určenej alebo identifikovateľnej dotknutej osoby. Dotknutá osoba sa považuje za určenú alebo určiteľnú, ak sa dá dotknutá osoba priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä na základe čísla, kódu alebo jedného či viacerých prvkov špecifických pre jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu; osobným údajom je napríklad e-mail, mobilný telefón, osobným údajom môže byť aj údaj o nákupných preferenciách v spojení s priezviskom. Zhromaždené osobné údaje sa za žiadnych okolností nepredávajú ani neodovzdávajú tretím osobám, výnimkou je len odovzdanie v súlade s príslušnými právnymi predpismi, o ktorom je dotknutá osoba informovaná.

Účelom týchto zásad je poskytnúť prehľad o tom, ako zaručujeme ochranu osobných údajov a aké sú podmienky ich spracúvania, vrátane informácií, aký druh osobných údajov zbierame, na aký účel, na akú dobu, kto sú príjemcovia a najmä to, aké sú práva dotknutých osôb a akým spôsobom môžu tieto práva uplatniť.

Spracovanie údajov na informačnom portáli

Informačný portál zhromažďuje a ukladá informácie, ktoré nám poslal prehliadač dotknutej osoby v protokolových súboroch servera. K informáciám patrí:

Pri obyčajnom prehliadaní informačného portálu nedochádza k spracovaniu osobných údajov, pretože tieto sa pri prezeraní nezískavajú. Informačný portál nemôže uvedené údaje priradiť ku konkrétnej osobe. Tieto údaje nie sú spájané s inými údajmi. Tieto údaje sa po štatistickej analýze odstránia. Ďalšie osobné údaje, napr. meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, sa nezhromažďujú, ak nám neboli poskytnuté dobrovoľne, napr. ako súčasť súhlasu, prihlásenia, registrácie, prieskumu, súťaže, plnenia zmluvy alebo žiadosti o informácie.

Ak právnymi predpismi nie je stanovené inak, prevádzkovateľ môže spracovávať osobné údaje iba so súhlasom dotknutej osoby, ktorá je pri udelení súhlasu informovaná o tom, na aký účel spracovania a na zber akých osobných údajov dáva súhlas, akému prevádzkovateľovi a na aké obdobie.

Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov musí byť prevádzkovateľ schopný preukázať počas celej doby spracúvania osobných údajov.

Dotknutá osoba udeľuje súhlas svojím slobodným rozhodnutím a aktívnou činnosťou ‒ napríklad stlačením tlačidla „Odoberať“ pri prihlásení na odber noviniek a pod., čím dotknutá osoba dáva najavo, že si je vedomá všetkých vyššie uvedených skutočností a súhlasí s ďalším spracovaním svojich osobných údajov na stanovené účely.

Ak dotknutá osoba udelí súhlas, môže ho kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu musí dotknutá osoba urobiť poslaním listu alebo e-mailu. Odvolanie súhlasu je možné urobiť aj v rámci obchodného oznámenia stlačením príslušného odkazu alebo poslaním:

Za spracúvanie osobných údajov sa považuje akákoľvek operácia alebo súbor operácií, ktoré prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ s osobnými údajmi systematicky vykonáva, a to automatizovane alebo inými prostriedkami. Spracúvaním osobných údajov sa rozumie najmä zhromažďovanie údajov, uloženie na nosiče informácií, sprístupnenie, úprava alebo zmena, vyhľadávanie, používanie, odovzdávanie, šírenie, zverejňovanie, uchovávanie, výmena, triedenie alebo kombinovanie, blokovanie a likvidácia; zhromažďovanie osobných údajov znamená systematický postup alebo súbor postupov, ktorého cieľom je získať osobné údaje za účelom ich ďalšieho uloženia na nosič informácií pre ich okamžité alebo neskoršie spracúvanie; uchovávaním osobných údajov je udržiavanie údajov v takej podobe, ktorá ich umožňuje ďalej spracovávať; blokovaním osobných údajov je operácia alebo súbor operácií, ktorými sa na stanovenú dobu obmedzí spôsob alebo prostriedky spracúvania osobných údajov s výnimkou nevyhnutných zásahov; likvidácia osobných údajov znamená fyzické zničenie ich nosičov, ich fyzické vymazanie alebo trvalé vylúčenie z ďalšieho spracúvania. Sprostredkovateľom je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý osobné údaje spracúva pre prevádzkovateľa. Ak sa osobné údaje spracúvajú, tak ručne alebo automaticky vo forme písomnej a elektronickej.

Spracúvanie osobných údajov za účelom „odberu noviniek“

Ak dotknutá osoba udelí súhlas zaškrtnutím príslušného políčka, osobné údaje sa spracúvajú za účelom odberu noviniek, teda za účelom odosielania obchodných správ a vybraných noviniek elektronickými prostriedkami tejto dotknutej osobe spolu s obchodnými oznámeniami, a to informácií o ponuke tovaru a služieb prevádzkovateľa, ale aj o ponuke tovaru a služieb tretích strán v kategórii „starostlivosť o telo a zdravie“.

Právnym titulom je súhlas dotknutej osoby.

Zhromažďovanými údajmi na tento účel je e-mail, prípadne ďalšie osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou v podobe: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo.

Doba spracúvania je ohraničená dobou trvania účelu spracúvania osobných údajov, pričom táto doba netrvá dlhšie, než dotknutá osoba súhlas odvolá.

Spracúvanie osobných údajov za účelom „vloženia otázky do poradne“.

Ak dotknutá osoba zadá otázku a stlačí tlačidlo „položiť otázku“, dôjde k spracúvaniu osobných údajov vrátane údajov o zdravotnom stave za účelom zodpovedania otázky, zahŕňajúcich aj reakciu na otázku, prípadne súvisiacu písomnú komunikáciu. Otázka bude zároveň v anonymnej podobe zverejnená na informačnom portáli, teda bez uvedenia mena, priezviska a e-mailu.

Právnym titulom je žiadosť dotknutej osoby.

Zhromažďovanými údajmi na tento účel je e-mail, otázka, údaje o zdravotnom stave, prípadne ďalšie osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou v podobe: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo.

Doba spracúvania je doba potrebná na zodpovedanie otázky a nasledujúcich 14 dní nadväzujúcej reakcie. Otázka bude ďalej v anonymnej podobe uchovaná z dôvodu možnej kontroly príslušného dozorného orgánu po dobu stanovenú príslušným právnym predpisom. Prevádzkovateľ má právo uverejnenú otázku na základe právneho, etického alebo iného predpisu upraviť.

Príjemcovia

Osobné údaje sa neodovzdávajú žiadnym tretím osobám ani im nie sú žiadnym spôsobom sprístupnené. Prevádzkovateľ má však z dôvodu hore uvedených účelov právo zveriť spracúvanie osobných údajov sprostredkovateľom podľa príslušnej právnej úpravy. Sprostredkovateľmi sú osoby poskytujúce marketing, účtovníctvo, audit, právne služby, IT služby, servis podnikových systémov, vývoj webových aplikácií, on-line komunikáciu, správu úložísk. Sprostredkovateľmi sú tiež lekári, ktorí odpovedajú na otázky pacientov.

Poučenie o právach

Každá dotknutá osoba berie na vedomie, že v súvislosti so spracúvaním jej osobných údajov prevádzkovateľom má práva uvedené v ustanoveniach § 19 až § 30 ZOOÚ a je si vedomá skutočnosti, že poskytnutie osobných údajov prevádzkovateľovi je na dané účely nevyhnutné. Súhlas so spracúvaním osobných údajov za účelom personalizovaných ponúk produktov, služieb a poskytovania marketingových informácií od prevádzkovateľa a tretích osôb je naopak, dobrovoľný a môže ho kedykoľvek odvolať spôsobom, ktorým udelila súhlas. Dotknutá osoba má možnosť zdarma odmietnuť zasielanie ponúk, ktoré sú podľa zákona obchodným oznámením, a to najneskôr pri zaslaní každej jednotlivej správy. Dotknutá osoba má ďalej právo požiadať prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa o informáciu o spracúvaní jej osobných údajov, t. j. má právo na tzv. prístup k údajom, ich likvidáciu atď. V prípade pochybností o dodržiavaní práv prevádzkovateľom sa môže dotknutá osoba obrátiť so sťažnosťou na prevádzkovateľa alebo na príslušný orgán dozoru.

Dotknutá osoba má podľa GDPR najmä tieto práva:

 1. Transparentné informácie, oznámenia a postupy vykonávania práv dotknutej osoby.
 2. Prevádzkovateľ prijme vhodné opatrenia, aby každej dotknutej osobe poskytol stručným, transparentným, zrozumiteľným a ľahko prístupným spôsobom za použitia jasných a jednoduchých jazykových prostriedkov všetky informácie (napr. o sprostredkovateľovi osobných údajov a o priebehu tohto spracúvania) a všetky oznámenia o spracúvaní. Prevádzkovateľ poskytne informácie písomne alebo inými prostriedkami (napríklad v elektronickej forme). Za predpokladu, že identita dotknutej osoby sa preukáže inými spôsobmi, má tiež právo požiadať o poskytnutie týchto informácií ústne.

  Prevádzkovateľ neodmietne vyhovieť žiadosti dotknutej osoby pri výkone práv dotknutej osoby (najmä práva na prístup); výnimkou je situácia, že nemôže zistiť totožnosť dotknutej osoby, na ktorý sa príslušné údaje vzťahujú.

  Dotknutá osoba má právo, aby jej prevádzkovateľ na jej žiadosť poskytol informácie o prijatých opatreniach, a to bez zbytočného odkladu a v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Táto lehota sa môže v prípade potreby a zložitosti a počtu žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace. Prevádzkovateľ o každom takomto predĺžení bude informovať dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti a uvedie dôvody tohto odkladu. Ak bola žiadosť podaná v elektronickej forme, poskytnú sa informácie v elektronickej forme, ak je to možné a ak dotknutá osoba nepožaduje iný spôsob.

  Ak prevádzkovateľ neprijme opatrenia, o ktoré dotknutá osoba požiadala, dotknutú osobu bezodkladne informuje najneskôr do jedného mesiaca od prijatia žiadosti o dôvodoch neprijatia opatrení a o možnosti podať sťažnosť orgánu dozoru a o požiadanie súdnej ochrany.

  Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že všetky tieto informácie, oznámení a úkony sú udeľované bezplatne. Ak sú žiadosti podané dotknutou osobou vyhodnotené ako zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä ak sa opakujú, prevádzkovateľ môže buď:

  • uložiť primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií, oznámení a s uskutočnením požadovaných úkonov, alebo
  • žiadosti odmietnuť vyhovieť.

  Zjavnú nedôvodnosť alebo nevhodnosť žiadosti preukazuje prevádzkovateľ.

  Ak prevádzkovateľ má dôvodné pochybnosti o totožnosti fyzickej osoby, ktorá podáva túto žiadosť, môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie identifikácie dotknutej osoby.

  Informácie, ktoré majú byť dotknutej osobe poskytnuté, môžu byť doplnené štandardizovanými ikonami s cieľom poskytnúť ľahko viditeľným, zrozumiteľným a jasným spôsobom prehľad o zamýšľanom spracúvaní. Ak sú ikony prezentované v elektronickej forme, musia byť strojovo čitateľné.

 3. Právo na opravu
 4. Dotknutá osoba má právo, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa dotknutej osoby týkajú. S prihliadnutím na účely spracúvania má dotknutá osoba právo aj na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásenia.

 5. Právo na vymazanie („právo byť zabudnutý“)
 6. Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa dotknutej osoby týkajú, a prevádzkovateľ má povinnosť osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazať, ak sa vyskytuje jeden z týchto dôvodov:

  • Osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracúvané;
  • Dotknutá osoba odvolala súhlas, na základe ktorého sa údaje o nej spracúvali, a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod na ich spracúvanie;
  • Dotknutá osoba vzniesla námietku proti spracúvaniu (podľa nižšie uvedeného „Práva na námietku“) a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na spracúvanie
  • Osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
  • Osobné údaje sa musia vymazať pre splnenie právnej povinnosti stanovenej v práve Únie alebo členského štátu, ktoré sa na prevádzkovateľa vzťahuje;
  • Osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti v prípade osôb do 16 rokov, keď podľa platnej právnej úpravy musí dať súhlas na spracúvanie údajov osoba majúca rodičovské práva a povinnosti.

  Ak prevádzkovateľ osobné údaje zverejnil a je povinný ich podľa vyššie uvedeného „Práva na vymazanie“ vymazať, s ohľadom na dostupnú technológiu a náklady vykoná primerané kroky vrátane technických opatrení, aby informoval prevádzkovateľov, ktorí tieto osobné údaje spracovávajú, že dotknutá osoba údajov žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópie a replikácie. Vyššie uvedené sa neuplatní, ak je spracúvanie nevyhnutné:

  • Na výkon práva na slobodu prejavu a informácie;
  • Pre dodržanie právneho záväzku, ktoré vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo členského štátu, ktoré sa na prevádzkovateľa vzťahuje, alebo pre splnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorou je prevádzkovateľ poverený;
  • Z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia;
  • Na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu, alebo na štatistické účely, ak je pravdepodobné, že by vyššie uvedené právo znemožnilo alebo vážne ohrozilo plnenie cieľov uvedeného spracúvania;
  • Na určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov.
 7. Právo na obmedzenie spracúvania
 8. Dotknutá osoba má právo, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

  • Ak dotknutá osoba popiera presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú na to, aby prevádzkovateľ mohol overiť presnosť osobných údajov;
  • Spracúvanie je protiprávne a dotknutá osoba odmieta vymazať osobné údaje a namiesto toho žiada obmedzenie ich použitia;
  • Prevádzkovateľ už osobné údaje nepotrebuje na účely spracúvania, ale dotknutá osoba ich požaduje na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
  • Ak dotknutá osoba vzniesla námietku proti spracúvaniu, dokým sa neoverí, či oprávnené dôvody prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

  Ak bolo spracúvanie obmedzené podľa vyššie uvedeného „Práva na obmedzenie spracovania“, môžu byť tieto osobné údaje s výnimkou ich uloženia spracúvané iba so súhlasom dotknutej osoby alebo z dôvodu určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov, z dôvodu ochrany práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo na základe dôležitého verejného záujmu Únie alebo niektorého členského štátu.

  Ak dotknutá osoba dosiahla obmedzenie spracúvania, bude prevádzkovateľom vopred upozornená na to, že obmedzenie spracúvania bude zrušené.

  Oznamovacia povinnosť o oprave alebo vymazaní osobných údajov alebo obmedzení spracúvania. Prevádzkovateľ oznamuje jednotlivým príjemcom, ktorým boli osobné údaje sprístupnené, všetky opravy a odstránenie osobných údajov a tiež obmedzenie spracúvania, s výnimkou prípadov, keď sa to ukáže ako nemožné alebo to vyžaduje neprimerané úsilie. Prevádzkovateľ bude dotknutú osoba informovať o týchto príjemcoch, ak to dotknutá osoba požaduje.

 9. Právo na prenositeľnosť údajov
 10. Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo odovzdať tieto údaje inému prevádzkovateľovi bez toho, aby tomu prevádzkovateľ, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, bránil, a to v prípade, ak:

  • spracúvanie je založené na súhlase alebo na zmluve.
  • spracúvanie sa vykonáva automatizovane.

  Pri uplatňovaní práva na prenositeľnosť údajov má dotknutá osoba právo, aby osobné údaje boli odovzdané priamo jedným prevádzkovateľom inému prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné.

  Výkonom vyššie uvedeného „Práva na prenositeľnosť údajov“ nie je dotknuté vyššie uvedené “Právo na vymazanie“. Toto právo sa nevzťahuje na spracovanie nevyhnutné na úlohy vykonané vo verejnom záujme alebo pre výkon verejnej moci, ktorou je prevádzkovateľ poverený.

  Vyššie uvedeným „Právom na prenositeľnosť údajov“ nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.

 11. Právo na námietku
 12. Z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie dotknutej osoby má dotknutá osoba právo kedykoľvek podať námietku proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Prevádzkovateľ osobné údaje ďalej nespracúva, ak nepreukáže závažné oprávnené dôvody pre spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami dotknutej osoby alebo právami a slobodami dotknutej osoby, alebo na určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov.

  Ak sú osobné údaje spracúvané na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek podať námietku proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na tento účel, čo zahŕňa aj profilovanie, ak sa týka priameho marketingu.

  Ak dotknutá osoba podá námietku proti spracúvaniu na účely priameho marketingu, nebudú už osobné údaje na tieto účely spracúvané.

  V súvislosti s využívaním služieb informačnej spoločnosti môže dotknutá osoba uplatniť svoje právo podať námietku automatizovanými prostriedkami pomocou technických špecifikácií. Ak sú osobné údaje spracúvané na účely vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistické účely, dotknutá osoba má z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie právo podať námietku proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, okrem situácie, keď je spracovanie nevyhnutné na plnenie úloh realizovaných z dôvodov verejného záujmu.

 13. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania
 14. Dotknutá osoba má právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovania, ktoré má pre dotknutú osobu právne účinky alebo sa jej významne dotýka podobným spôsobom.

  Prevádzkovateľ nezakladá žiadne zo svojich rozhodnutí výhradne na automatizovanom spracúvaní.

  Profilovanie, ktoré vykonáva prevádzkovateľ, nemá pre dotknutú osobu právne účinky ani sa jej významne nedotýka.

Cookies

Táto internetová stránka používa Google Analytics, internetový analytický nástroj od spoločnosti Google Inc. („Google“). Nástroj Google Analytics využíva cookies, čo sú textové súbory uložené v počítači dotknutej osoby, ktoré umožňujú analýzu spôsobu, akým dotknutá osoba používa internetovú stránku. Informácie vytvorené v cookies o používaní internetovej stránky dotknutej osoby (vrátane IP adresy dotknutej osoby) sa prenesú na Google server v USA, kde sa uložia. Google potom použije tieto informácie na hodnotenie spôsobu, akým dotknutá osoba internetovú stránku používa, pri tvorbe správ o činnosti na internetovej stránke pre jej prevádzkovateľa a pri poskytovaní iných služieb súvisiacich s webstránkou a používaním internetu.

V prípade nutnosti spoločnosť Google pošle tieto informácie tretím osobám, ak je povinná urobiť tak podľa zákona, príp. ak tretie osoby pre ňu tieto údaje spracovávajú. Google nesmie spájať IP adresu dotknutej osoby s ostatnými údajmi, ktorá uchováva. Dotknutá osoba môže odmietnuť ukladanie cookies tak, že vyberie vhodné nastavenie vo svojom vyhľadávači; treba však mať na pamäti, že v takom prípade možno nebude môcť využívať všetky funkcie internetovej stránky. Používaním týchto internetových stránok dotknutou osobou dáva súhlas so spracovaním údajov zhromaždených o nej týmto spôsobom spoločnosťou Google na účely uvedené vyššie.

Povolenie zhromažďovať a uchovávať údaje službou Google Analytics možno v budúcnosti kedykoľvek zrušiť rozšírením funkcií prehliadača, čo je dostupné na adrese http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Tieto internetové stránky okrem toho využívajú anonymnú funkciu pre IP adresu, aby sa zaistilo jej možné spracovanie iba spoločnosťou Google v skrátenej podobe tak, aby sa úplne vylúčila možnosť jej prepojenia s daným dotknutou osobou. Niektoré internetové stránky využívajú tzv. súbory cookies. Ich účelom je zabezpečiť vyššiu užívateľskú prívetivosť, efektívnosť a bezpečnosť pri používaní internetu. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa evidujú v počítači a ukladajú v prehliadači.

Väčšina súborov cookies sú tzv. „session cookies“. Tieto súbory sa po ukončení návštevy webstránky automaticky odstránia. Súbory cookies nepoškodzujú počítač dotknutej osoby ani neobsahujú vírusy. Ak si dotknutá osoba neželá ukladať súbory cookies na pevný disk, musí zodpovedajúcim spôsobom nastaviť svoj prehliadač.

Informačný portál www.musimcasto.sk používa cookies na zaistenie svojich základných i pokročilých funkcií, na zvýšenie užívateľského komfortu, na analýzu používania webstránky a jej návštevnosti, na reklamné a marketingové aktivity, pri ktorých nám cookies pomáhajú lepšie zacieliť naše reklamné kampane. Cookies vytvorené použitím našich stránok môžu byť sprístupnené tretím stranám.

Užívaním našich webových stránok dotknutá osoba súhlasí s používaním a ukladaním súborov cookies. Odvolať udelený súhlas možno použitím technických prostriedkov (nastavením) subjektovho prehliadača, kde možno súbory cookies vymazať.

Ukladanie súborov cookies z našich stránok môže dotknutá osoba v nastavení prehliadača navždy zakázať a ako je uvedené vyššie, už uložené súbory cookies môže v nastavení prehliadača zo svojho zariadenia úplne odstrániť. V nastavení prehliadača možno zakázať aj ukladanie cookies tretích strán, ktorých služby uvedené vyššie využívame.

Viac informácií o súboroch cookies je na http://www.aboutcookies.org. Informácie o tom, ako spoločnosť Google a jej partneri využívajú súbory cookies v reklame, sú na https://www.google.com/intl/cs/policies/technologies/.

Účely cookies sú nasledujúce:

Vypnutie Cookies

Väčšina internetových prehliadačov umožňuje v nastavení prehliadača kontrolovať väčšinu druhov cookies. Dotknutá osoba si môže prehliadač nastaviť tak, aby ho informoval o prijatí cookies a dotknutá osoba sa tak mohla rozhodnúť, či použitie cookies potvrdí alebo nie.

Dotknutá osoba môže v nastavení prehliadača cookies zakázať. Ak dotknutá osoba cookies zakáže, je možné, že nebude môcť využívať všetky funkcie svojho internetového prehliadača a internetových stránok. Po zakázaní cookies nebude dotknutej osobe zobrazovaná relevantná reklama. Dotknutá osoba môže už uložené cookies priebežne mazať zo svojho počítača.

Podrobné informácie o možnosti vymazať cookies, o ich zakázaní alebo ich priebežnom blokovaní sú v návode na použitie prehliadača. Vysvetlenie vo forme textu s obrázkami pre prehliadače Firefox, Microsoft Internet Explorer a Google Chrome nájde užívateľ aj pod týmito odkazmi:

https://support.mozilla.org/cs/products/firefox/protect-your-privacy/cookies
https://support.microsoft.com/cs-sk/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs

Dotknutá osoba, ktorá sa chce o používaní cookies dozvedieť viac, aké druhy cookies má nastavené, čo cookies znamenajú a ako ich možno spravovať, môže navštíviť stránky Spira http://www.youronlinechoices.com/sk/vase-volby.

Zabezpečenie

V rámci správy našich internetových stránok sme prijali technické a organizačné opatrenia, aby sme osobné údaje chránili pred úmyselnou alebo náhodnou manipuláciou, pred prístupom tretích strán, stratou, odstránením a pozmenením. Túto ochranu neustále zdokonaľujeme v súlade s technickým pokrokom.

Kontakty pre uplatnenie práv, predloženie žiadosti alebo sťažnosti

Dotknutá osoba môže kedykoľvek požiadať o ukončenie zasielania obchodných oznámení, a to na [email protected] a tiež v každom obchodnom oznámení.

Dotknutá osoba môže odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov za účelom obchodných oznámení na [email protected].

Ak má dotknutá osoba otázku týkajúcu sa spracúvania osobných údajov, ich zabezpečenia, ak chce uplatniť právo alebo podať sťažnosť, môže tak urobiť na [email protected]

Žiadosť, otázka, odvolanie súhlasu, uplatnenie práva, požiadavka na prístup či iná požiadavka bude po prijatí spracovaná bez zbytočného odkladu, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní. Táto lehota sa môže v prípade potreby a vzhľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace. Odvolanie súhlasu na zasielanie obchodných oznámení bude vybavené ihneď.

Otázky, poznámky, žiadosti týkajúce sa spracovania môžu byť smerované na [email protected]

V prípade potreby môžeme od dotknutej osoby požadovať dodatočné informácie z dôvodu priradenia osoby ku konkrétnej dotknutej osobe. V odôvodnených prípadoch na ochranu práv dotknutej osoby môžeme požadovať kontrolu / overenie identifikácie osoby žiadateľa.

Orgánom dozoru na úseku ochrany osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov sídliaci na adrese: Hraničná 12, 820 07 Bratislava, https://dataprotection.gov.sk. Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť orgánu dozoru.

Ďalšie informácie

Dôvera užívateľov našej webstránky je pre nás dôležitá, preto radi odpovieme na všetky otázky týkajúce sa spracúvania osobných údajov. Ak máte akékoľvek otázky, na ktoré sa nevzťahujú tieto zásady, alebo požadujete podrobnejšie informácie o akejkoľvek záležitosti, prosím neváhajte nám poslať e-mail na adresu: [email protected].