Podmienky používania webových stránok

Tieto podmienky používania opisujú pravidlá vzťahujúce sa na užívateľov webových stránok www.musimcasto.sk (ďalej len „Podmienky“).

Prevádzkovateľom webových stránok www.musimcasto.sk (ďalej len „webové stránky“) je spoločnosť Birel Advertising, s.r.o., IČO: 25959883, so sídlom Vinohradská 1597/174, Vinohrady, 130 00 Praha 3, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, spis. zn. C 117049 (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

Prevádzkovateľ týmto vydáva Podmienky používania webových stránok. Používaním webových stránok ich užívatelia vyjadrujú svoj súhlas s týmito Podmienkami.

Účelom týchto webových stránok je poskytovať širokej verejnosti všeobecné informácie o zdraví a chorobe. Webové stránky sú určené len pre obyvateľov Slovenskej republiky. Ak si tieto webové stránky prezerajú užívatelia v inom štáte, je to na ich vlastné nebezpečenstvo a zodpovednosť.

Užívateľ sa zaväzuje, že pri používaní webových stránok sa bude riadiť predpismi platnými na území Slovenskej republiky, dobrými mravmi a týmito Podmienkami a nebude žiadnym spôsobom poškodzovať dobré meno Prevádzkovateľa, iných užívateľov ani iných tretích osôb.

Užívateľ sa zaväzuje, že nebude:

Obsah týchto webových stránok má iba informatívny a nezáväzný charakter a možno ho použiť len pre osobnú potrebu jednotlivých užívateľov. Používanie týchto webových stránok na akékoľvek iné účely je striktne zakázané. Informácie uvádzané na webových stránkach nenahrádzajú rady poskytnuté lekárom alebo iným kvalifikovaným zdravotníckym odborníkom. Užívatelia webových stránok nesmú používať informácie obsiahnuté na webových stránkach pri diagnostikovaní problémov so zdravím alebo chorôb. Je potrebné, aby užívatelia vždy vyhľadali pomoc lekára alebo iného kvalifikovaného zdravotníckeho odborníka.

Tieto webové stránky môžu obsahovať referencie alebo odkazy na iné internetové stránky, ktoré nie sú pod kontrolou Prevádzkovateľa a na ktoré sa nevzťahujú tieto Podmienky. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné škody ani ujmy vyplývajúce z používania odkazov a referencií na tieto internetové stránky.

Prevádzkovateľ neručí za správnosť a úplnosť informácií uvedených na webovej stránke. Užívatelia berú na vedomie, že prístup k webovým stránkam a ich obsahu je na ich vlastné riziko. Prevádzkovateľ a tretie osoby, ktoré sa podieľajú na vytváraní a prístupe k webovým stránkam, nenesú zodpovednosť za škody ani ujmu vyplývajúcu z prístupu k webovým stránkam alebo z nemožnosti prístupu k nim, alebo z používania webových stránok alebo z nemožnosti ich používať, alebo zo skutočnosti, že užívatelia sa spoliehali na informácie, ktoré sú uvedené na webovej stránke. Zverejnenie akýchkoľvek údajov a informácií na webových stránkach s výnimkou týchto Podmienok nemá povahu žiadneho právneho konania smerujúceho k vzniku právneho vzťahu medzi Prevádzkovateľom a užívateľom, ak nebude v jednotlivých prípadoch výslovne uvedené inak.

Akékoľvek prípadné nároky týkajúce sa webových stránok a ich obsahu sa riadia právom Slovenskej republiky. Prevádzkovateľ môže kedykoľvek bez predošlého upozornenia zmeniť Podmienky alebo informácie uvedené na webových stránkach alebo webové stránky bez náhrady ukončiť. Užívateľom webových stránok sa preto odporúča, aby pravidelne kontrolovali obsah týchto Podmienok.